Reglement Nieuwsbrief ALUPROF SA.

ALUPROF SA publiceert dit reglement op basis van art. 8 lid 1 van de wet van 18 juli 2002 over dienstverlening langs elektronische weg (geconsolideerde tekst: Pools Staatsblad uit 2016, pos. 1030).

§ 1 Definities

De in dit reglement toegepaste begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Elektronisch adres – telecomsysteem waarmee kan worden gecommuniceerd via elektronische middelen, in het bijzonder e-mail.
 2. Handelsinformatie – alle informatie die direct of indirect bedoeld is om goederen, diensten of het imago van ALUPROF SA aan te prijzen.
 3. Nieuwsbrief – gratis handels- of marketinginformatie in de vorm van een e-mail, verzonden aan de Afnemer.
 4. Reglement – dit reglement, dat de gebruiksvoorwaarden van de elektronische nieuwsbrief bepaalt.
 5. Dienstverlening langs elektronische weg – dienstverlening zonder aanwezigheid van de partijen (op afstand) door gegevens te verstrekken naar wens van de afnemer, die worden verzonden en ontvangen met behulp van apparaten voor elektronische verwerking, inclusief digitale compressie en opslag van gegevens, en volledig wordt verzonden, ontvangen of overgedragen via telecomnetwerken in de zin van de wet van 16 juli 2004 Telecommunicatierecht.
 6. Elektronische dienst – de gratis elektronische dienst 'Nieuwsbrief'.
 7. Dienstverlener – ALUPROF SA, die diensten verleent langs elektronische weg.
 8. Afnemer – fysiek persoon, rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die gebruik maakt van de langs elektronische weg geleverde dienst.

§ 2 Langs elektronische weg geleverde diensten

 1. ALUPROF SA levert bestaande en nieuwe Afnemers een gratis Elektronische dienst in de vorm van een Nieuwsbrief.
 2. Deze dienst wordt beschikbaar nadat Afnemer daarmee akkoord is gegaan.
 3. Dienstverlening langs elektronische weg komt neer op het verzenden van handelsinformatie in de vorm van een e-mail aangaande nieuwe producten, aanbiedingen en handelsgebeurtenissen. De dienst wordt niet regelmatig geleverd; iedere afzonderlijke verzending van informatie is het gevolg van een beslissing van ALUPROF SA
 4. De Nieuwsbrief die wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres bevat: a) gegevens van Dienstverlener b) inhoud c) informatie over de mogelijkheid tot het afmelden van de nieuwsbrief evenals een mechanisme waarmee verzending van de Nieuwsbrief naar het betreffende adres kan worden stopgezet.
 5. De Nieuwsbrief zal geen onwettige teksten bevatten.

§ 3 Sluiten van een overeenkomst

 1. Voor ontvangst van de ALUPROF SA Nieuwsbrief zijn de volgende zaken vereist: a) toegang tot internet en een actief e-mailadres b) het op het registratieformulier van de Nieuwsbrief opgeven van het e-mailadres c) akkoord gaan met de inhoud van dit Reglement en het geven van toestemming door op het formulier de vereiste hokjes aan te vinken. d) klikken op de knop 'Inschrijven' e) de inschrijving bevestigen door te klikken op de link in de verstuurde bevestigings-e-mail.
 2. Op het moment van inschrijving van de gebruiker van internetdiensten van Aluprof wordt tussen Dienstverlener en Afnemer een overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd tot het leveren van de gratis dienst in de vorm van de elektronische Nieuwsbrief.

§ 4 Ontbinden van een overeenkomst

 1. Afnemer kan op ieder gewenst moment de overeenkomst tot ontvangst van de Nieuwsbrief kosteloos ontbinden.
 2. Om zich af te melden voor de nieuwsbrief, kan deze: a) een e-mail sturen naar aluprof@aluprof.eu b) de link 'Uitschrijven' activeren in de voetnoot van de Nieuwsbrief.
 3. Indien Afnemer de uitschrijflink activeert, wordt hij doorverwezen naar de pagina die de bovenstaande dienst deactiveert.
 4. Afnemer bevestigt het besluit tot uitschrijving.
 5. Dienstverlener verzendt een bevestiging naar het opgegeven e-mailadres dat dit adres is afgemeld voor de Nieuwsbrief.

§ 5 Klachten

1 Klachten betreffende de Nieuwsbrief kunnen worden ingediend: a) per e-mail naar adres aluprof@aluprof.eu b) telefonisch bij de Afdeling Marketing en Public Relations van de dienstverlener, van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00, telefoonnummer 0048 33 81 95 306 (normale gesprekskosten op basis van de tarieven van de telecomprovider).

§ 6 Privacybeleid

 1. De beheerder van persoonsgegevens in de vorm van e-mailadressen is ALUPROF SA z/s, ul. Warszawska 153 in Bielsko-Biała.
 2. Deze gegevens worden verwerkt teneinde de gratis Nieuwsbrief te realiseren.
 3. De beheerder van de persoonsgegevens verstrekt deze gegevens niet aan derden
 4. Afnemer heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en vervolgens aan te passen of te verzoeken om verwijdering.

§ 7 Bescherming van persoonsgegevens

 1. De beheerder van de persoonsgegevens die zijn ingevuld op het formulier van de Nieuwsbrief is Aluprof SA, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (KRS 0000106225, REGON 070424429, NIP 5470242884) tel.: +48 (33) 819 53 00, fax: +48 (33) 822 05 12, e-mail: aluprof@aluprof.eu.
 2. Deze persoonsgegevens worden verwerkt zodat gebruik kan worden gemaakt van de door Aluprof SA verstrekte Nieuwsbrief.
 3. Aluprof SA zal persoonsgegevens verwerken op basis van art. 6 lid 1 punt a (akkoord) van de VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD (EU) 2016/679 van 27 april 2016.
 4. Het opgeven van persoonsgegevens is een vrijwillige contractuele voorwaarde; het niet opgeven maakt het onmogelijk om de Nieuwsbrief van Aluprof SA te ontvangen.
 5. Afnemer heeft het recht om op ieder gewenst moment zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken zonder opgaaf van redenen. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken.
 6. De verstrekte gegevens worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan bevoegde medewerkers van Aluprof SA en externe leveranciers van e-maildiensten. De gegevens van Afnemer kunnen ook worden verstrekt aan bepaalde instanties, voor zover deze hier op grond van de wet toe bevoegd zijn.
 7. De gegevens van Afnemer worden verwerkt zolang de Nieuwsbrief wordt verstrekt, net zo lang totdat: a) toestemming wordt ingetrokken door te klikken op de link 'afmelden' onderaan iedere in het kader van de Nieuwsbrief ontvangen e-mail of door een verzoek om uitschrijving te verzenden naar iod_aluprof@grupakety.com. Ten gevolge van deze handelingen wordt ontvangst van de Nieuwsbrief stopgezet. b) wij informatie ontvangen dat de opgeslagen gegevens verlopen of onnauwkeurig zijn.
 8. Informatie over uitschrijving kan inclusief gegevens nog 3 jaar bewaard blijven voor bewijsdoeleinden. Gedurende deze 3 jaar zullen de gegevens niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden en na afloop van deze periode worden de gegevens verwijderd.
 9. Afnemer heeft het recht om Aluprof SA te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens alvorens deze te kunnen aanpassen, verwijderen of verwerking te beperken en heeft het recht om bezwaar tegen de verwerking in te dienen of de gegevens te verplaatsen en een kopie te ontvangen. Voor dit doeleinde dient Afnemer een dergelijk verzoek te sturen naar aluprof@aluprof.eu. 10.Afnemer heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, nl. het hoofd van Dienst Bescherming Persoonsgegevens. 11.Afnemer heeft in geval van twijfel het recht om contact op te nemen met de Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens van ALUPROF SA, de heer Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com.

§ 8 Slotbepalingen

 1. De overeenkomst tot het verstrekken van de Nieuwsbrief wordt gesloten in het Pools.
 2. Afnemer kan na het afmelden voor de Nieuwsbrief op ieder gewenst moment zijn inschrijving vernieuwen.
 3. Het reglement van de Nieuwsbrief is beschikbaar op de website https://www.aluprof.eu/regulamin-newslettera-pl
 4. Het reglement is van kracht per 15.05.2018.