2021-08-30

Aluprof SA start met ESG-beleid

Zorg voor het klimaat, het welzijn van mensen en corporate governance zijn belangrijke thema's die tot nu toe altijd al onderdeel waren van de ontwikkeling van Aluprof. Het bedrijf wil deze strategie voortzetten en zijn activiteiten op deze gebieden intensiveren door uitvoering van ESG-beleid.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) is een concept dat de aandacht van het bedrijf richt op het ondernemen van activiteiten op drie gebieden: milieubescherming, zorg voor de samenleving en corporate governance. Dit beleid is gericht op vermindering van negatieve invloed op het klimaat, het scheppen van betere leefruimte en verantwoorde ontwikkeling van het bedrijf. Hoewel Aluprof al eerder activiteiten heeft uitgevoerd op deze vlakken, neemt het bedrijf nu het complete concept op in de strategische economische doelstellingen voor 2021-2025 zodat ze nog doeltreffender worden.

Om de uitgangspunten van het ESG-beleid van Aluprof effectiever uit te voeren, is elk van de gebieden onderverdeeld in strategische pijlers die de richting van de activiteiten van het bedrijf bepalen.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

 1. Beperking van de emissie van broeikasgassen
 2. Ontwikkeling van recyclingprocessen en doeltreffend afvalbeheer op alle werkterreinen van de organisatie
 3. Innovativiteit en ontwikkeling van producten, diensten en processen die een antwoord zijn op de uitdagingen in verband met de klimaatverandering

Maatschappelijke betrokkenheid

 1. Gezondheid en veiligheid van de werknemers
 2. Aantrekkelijke werkgever – imago van een innovatieve sector, aantrekken van talent
 3. We ondersteunen lokale gemeenschappen
 4. We komen op voor sociaal kwetsbare mensen
 5. We ontwikkelen het idee van opvoeding door sport – als instrument om jongeren aan te zetten tot lichamelijke activiteiten en het tegengaan van obesitas – de beschavingsziekte van de 21e eeuw

Professioneel zaken doen

 1. Focus op de visie en waarden van het bedrijf
 2. We delen de winst met een breed gezelschap van belanghebbenden
 3. Eerbiediging van de mensenrechten, corruptiebestrijding en een verantwoord milieubeleid in de gehele toeleveringsketen

Aluprof wil een bedrijf van wereldklasse zijn dat zorgt voor de ontwikkeling van zijn werknemers, effectief gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen, zorgt voor veiligheid en milieubescherming en dat ook economische waarde heeft op lange termijn. In zijn activiteiten wil het bedrijf zich verder laten leiden door waarden als morele normen, zakelijke ethiek en cultuur, maatschappelijke verantwoordelijkheid en innovatieve oplossingen.

De innovatieve oplossingen van Aluprof die gecreëerd zijn met het oog op duurzaam en planeetvriendelijk bouwen, worden toegepast in hooggewaardeerde projecten over de hele wereld. De kwaliteit van deze objecten wordt bevestigd door de belangrijkste certificaten, zoals BREEAM, LEED, DGNB en Well. In het kader van de uitvoering van het ESG-beleid wil Aluprof deze ontwikkelingsrichting voortzetten en het aandeel van de oplossingen van het bedrijf in gecertificeerde objecten vergroten met 20% in 2025.

2025 is ook het eindpunt voor een andere taak, namelijk verlaging van de emissie van broeikasgassen. Dankzij het toepassen van moderne machines in het productieproces en het gebruik van secundaire grondstoffen (recycling van aluminiumschroot bedraagt gemiddeld 65%), heeft Aluprof de uitstoot van kooldioxide aanzienlijk verminderd. Berekend per ton product is deze voor de emissiearme ingots van de lijn LOW CARBON KĘTY 2,79 tCO2e, terwijl de gemiddelde waarde van deze parameter wereldwijd 16,7 tCO2e bedraagt. Aluprof is van plan de negatieve impact op het milieu nog verder te beperken en de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 15% te verminderen. De veranderingen in de processen en het functioneren van Aluprof moeten van invloed zijn op het bereiken van het overkoepelende doel: namelijk het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050.

Ook de mens heeft een plek in het ESG-beleid van Aluprof. De strategische activiteiten moeten in het teken staan van het welzijn van de werknemers en lokale gemeenschappen. Het streven is om de veiligheid te vergroten en het aantal ongevallen te reduceren tot nul. Het doel is ook om de status van aantrekkelijke werkgever te versterken. Een indicator hiervoor is de reductie van het personeelsverloop tot 5% op jaarbasis. Bovendien gaat de strategie ervan uit dat 100% van de leveranciers gaat vallen onder de Gedragscode voor Leveranciers en dat 150 projecten ter ondersteuning van lokale gemeenschappen worden geïmplementeerd.

- Het is niet mogelijk om een visie voor een bedrijf te creëren met alleen het eigen economische belang voor ogen. Op grond van onze ervaring hebben we in het huidige strategische en conceptuele kader o.a. rekening gehouden met waar wij als onderneming voor willen staan en welke waarden ons zullen leiden op alle vlakken van onze economische activiteiten. Steden die ontstaan met onze bijdrage kunnen op die manier functioneren op basis van transparante ethische bedrijfsvoering en intermenselijke relaties. We vinden het heel belangrijk dat nieuwe strategieën rekening houden met wat echt belangrijk is: de zorg voor mens en milieu – verklaart Małgorzata Wojtasik, directeur handel en bestuurslid van Aluprof SA.

aluprof