Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ALUPROF SA oraz zasad na jakich odbywa się ono od 25 maja 2018 r.

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALUPROF SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), mail: aluprof@aluprof.eu

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

ALUPROF SA powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać w dedykowanym minimalnym zakresie oraz na podstawie przepisów ustaw szczegółowych (lex specialis) jak i RODO. Dostęp do Państwa danych w zależności od kontekstu przetwarzania będą mieć w szczególności upoważnieni pracownicy/współpracownicy spółki zależne Aluprof SA, zewnętrzni doradcy, audytorzy oraz zewnętrzna obsługa IT. Niezależnie od powyższego mają Państwo:

 • prawo poznania celu przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawnej przetwarzania przez ALUPROF SA,
 • prawo żądania od ALUPROF SA dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. Niektóre z wskazanych praw w zależności od kontekstu przetwarzania mogą być ograniczone,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
 • jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy ALUPROF SA), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie,
 • prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 RODO. ALUPROF SA informuje, że w przypadku profilowania, przy każdej tego typu operacji znajduje się stosowana informacja,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl).

Rekrutacja pracowników

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej firmy, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Aluprof SA nie profiluje kandydatów do pracy w rozumieniu art. 22 RODO, ani nie przekazuje ich danych do państwa trzeciego (Państwo poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

Pragniemy Państwa poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe (wskazane przez kandydata), dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Twoje dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności art. 22(1). Dane podawane na potrzeby rekrutacji podajesz dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Aluprof SA nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dane będziemy przetwarzać do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy oraz do 6 miesięcy po jego wyborze.

Jeżeli chcą Państwo zezwolić nam na wykorzystywanie Państwa CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ALUPROF SA proszę zamieść w swoim CV poniższą zgodę:

„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ALUPROF SA do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy spółki Aluprof SA, w szczególności są to pracownicy Działu HR, Zarząd Spółki oraz Kierownik Działu, do którego Państwo aplikują. W odpowiednich przypadkach, Państwa dane mogą zostać ujawnione zewnętrznym doradcom, audytorom oraz zewnętrznej obsłudze IT.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Państwem, a Aluprof SA. Mają Państwo prawo do żądania od Aluprof SA dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich przenoszenia i uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Niektóre z wskazanych praw w zależności od kontekstu przetwarzania mogą być ograniczone.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke, iod_aluprof@grupakety.com (33) 819 53 00.

Realizacja sprzedaży/Realizacja zakupu

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom ALUPROF SA, zewnętrznym firmom obsługującym platformy on-line ALUPROF SA oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną ALUPROF SA czy wykonaniem umowy (np. firmy spedycyjne). W przypadku, gdy dany użytkownik działa na obszarze obsługiwanym przez jedną ze spółek zależnych ALUPROF SA pracownicy tej spółki także mogą mieć dostęp do danych użytkownika o czym użytkownik będzie informowany (są to również spółki w państwie trzecim w rozumieniu RODO- Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Ukraina). Dane będą przechowywane na czas  trwania negocjacji, umowy oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów, a w przypadku braku zawarcia umowy, do 3 lat od zakończonych rozmów. 

Prowadzenie serwisu www.aluprof.com

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności serwisów Aluprof SA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie danej usługi. W przypadku usług bazujących na podstawie Państwa dobrowolnej zgody dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia). Dotyczy to w szczególności zapewnienia Państwu możliwości:

 • zarejestrowania się w usłudze Katalogu dla Architektów
 • zarejestrowania się w usłudze Strefy Autoryzowanej,
 • zapisania się na nasz newsletter,
 • zapisania się na organizowane przez nas szkolenia,
 • korzystania z konfiguratorów okien, drzwi, żaluzji.

Cele marketingowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych w szczególności do promowania naszej oferty. Jeżeli wyrażą Państwo odrębną zgodę na otrzymywanie Newslettera ALUPROF SA (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy wykorzystywać wskazany adres e-mail w celu informowania Państwa o naszych nowych produktach, wydarzeniach, promocjach. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie danej usługi.

Zapewnienie bezpieczeństwa Spółki

W przypadku gdy przebywacie Państwo na terenie naszych Zakładów przetwarzamy Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci ewidencji Gości oraz wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Spółki.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

W zależności od celu przetwarzania gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności w stosownych przypadkach, są to:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane finansowe (np. rachunek zysków i strat, dokumenty PIT),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane szczegółowe dotyczące naszej współpracy (np. zamówienia, dane związane z reklamacjami)
 • monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Spółki).

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 • poręczycielami,
 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 • stroną w procesie reklamacji,
 • członkami rodziny pracowników/ kontrahentów,
 • są Państwo w bazach firmy zajmujących się rekrutacją.

Podstawą prawną tych działań są przepisy ustaw szczegółowych (lex specialis) jak i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Aluprof SA (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na podstawie 6 ust.1 lit. f RODO .

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane i są to w szczególności:

 • Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem towaru lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy towaru, ubezpieczenia oraz gwarancji,
 • Państwa dane osobowe podane w związku z rekrutacją przetwarzamy w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • Państwa dane osobowe podane w formularzach rejestracji do Katalogu dla Architektów lub Strefy Autoryzowanej na www.aluprof.com oraz w związku z zapisaniem się do Newslettera, przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • dane dotyczące korzystania z serwisu www.aluprof.com, które uzyskujemy przy wykorzystaniu tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego,
 • Państwa wizerunek, w przypadku przebywania na terenie naszych Zakładów, przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALUPROF SA.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom (np. wywiadowniom gospodarczym, firmom doradczym, firmom wspomagającym nasz system informatyczny), którzy wykonują usługi w naszym imieniu oraz spółkom zależnym (dotyczy danych Kontrahentów i potencjalnych Kontrahentów),
 • firmom transportowym, (dotyczy danych Kontrahentów),
 • firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego (osoby korzystające z usług tego serwisu),
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • ubezpieczycielom, (dotyczy danych Kontrahentów),
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, audytorzy,
 • domom maklerskim i inwestorom jeżeli będą Państwo akcjonariuszem Aluprof,
 • jednocześnie Aluprof informuje, że Grupa spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty (więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://grupakety.com/o-grupie-kety/o-nas/grupa-kety/ ) do której należy Aluprof może posiadać prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu Pana/Pani danych osobowych w ramach Grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych lub finansowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

 • dane pozyskane z rejestracji w naszych serwisach Katalog dla Architektów, Strefa Autoryzowana oraz Newsletter będą przechowywane do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
 • dane pozyskane z rejestracji na nasze szkolenia będą przechowywane przez okres 1 roku od odbycia szkolenia;
 • dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
 • dane pozyskane na potrzeby rekrutacji będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 • dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego terenów zakładów ALUPROF SA będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji;

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu,
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądanie ograniczenia tego zakresu,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych np. na potrzeby Newslettera, mogą ją Państwo w dowolnym czasie wycofać,
 • Prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać, przekazania Państwa danych do innego podmiotu,

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw prosimy o informację elektroniczną na adres iod_aluprof@grupakety.com lub pisemną na adres Aluprof SA 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: Panem Michałem Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com