ALUPROF SA publikuje niniejszy Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ).

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Adres elektroniczny - system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku ALUPROF SA.
 3. Newsletter - bezpłatna informacja handlowa lub marketingowa w formie listu elektronicznego przesyłana Usługobiorcy.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z usługi elektronicznej Newsletter.
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 6. Usługa elektroniczna - bezpłatna usługa elektroniczna Newsletter.
 7. Usługodawca – ALUPROF SA , który świadczy usługi drogą elektroniczną.
 8. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. ALUPROF SA świadczy obecnym i nowym Usługobiorcom bezpłatną Usługę elektroniczną w formie Newslettera.
 2. Powyższa Usługa jest dostępna po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę.
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną polega na przesyłaniu Informacji handlowej w formie listu elektronicznego na temat nowych produktów, promocji i wydarzeń handlowych. Usługa nie jest wykonywana z zachowaniem regularności, każdorazowa wysyłka informacji zależy od decyzji ALUPROF SA.
 4. Newsletter przesyłany na podany adres poczty elektronicznej zawiera: a.) dane Usługodawcy, b.) treść, c.) informację o możliwości rezygnacji z Newslettera i mechanizm umożliwiający zaprzestanie wysyłania na dany adres Newslettera.
 5. Newsletter nie będzie zawierał treści o charakterze bezprawnym

§ 3 Zawarcie umowy

 1. W celu otrzymania Newslettera ALUPROF SA należy: a.) posiadać dostęp do Internetu oraz aktywny adres elektroniczny, b.) podać w formularzu rejestracji do Newslettera adres poczty elektronicznej (e- mail) c.) zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox, d.) aktywować przycisk „Zarejestruj się”, e.) potwierdzić zgłoszenie poprzez aktywowanie odnośnika znajdującego się w wiadomości przesłanej na wskazany adres e-mail,
 2. Z chwilą rejestracji użytkownika serwisów internetowych Aluprof pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej Newsletter.

§ 4 Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. W celu wypisania się z Newslettera Usługobiorca może: a.) wysłać wiadomość mailową na adres aluprof@aluprof.eu lub b.) aktywować link :„Rezygnuję”, który znajduje się w stopce Newslettera.
 3. Jeżeli Usługobiorca aktywuje link rezygnacyjny z subskrypcji Newslettera, wtedy zostanie przekierowany do strony dezaktywujacej powyższą Usługę.
 4. Usługobiorca potwierdza decyzję rezygnacji z subskrypcji Newslettera.
 5. Usługodawca na podany Adres elektroniczny przesyła informację zwrotną o wypisaniu adresu Usługobiorcy z Newslettera.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać: a.) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter@aluprof.eu b.) poprzez kontakt telefoniczny z Działem Marketingu usługodawcy od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 pod numerem: 33 81 95 306 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z taryfą operatora).

§ 6 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w postaci adresów poczty elektronicznej jest ALUPROF SA z/s w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153.
 2. Dane te są przetwarzane w celu realizacji bezpłatnej Usługi elektronicznej Newsletter.
 3. Administrator danych osobowych nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.

§ 7 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu Newslettera jest Aluprof SA, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (KRS 0000106225, REGON 070424429, NIP 5470242884) tel.: +48 (33) 819 53 00, fax: +48 (33) 822 05 12, e-mail: aluprof@aluprof.eu
 2. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z prowadzonej przez Aluprof SA usługi „Newsletter”.
 3. Aluprof SA będzie przetwarzał wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością otrzymania „Newsletteru” spółki Aluprof SA.
 5. Usługobiorcy przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Aluprof SA oraz zewnętrznemu dostawcy usługi mailingowej. Dane Usługobiorcy mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji usługi Newslettera, aż do momentu gdy: a.) wycofasz udzieloną zgodę klikając w odnośnik „rezygnuję” znajdujący się w dolnej części każdej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter lub prześlesz informację z żądaniem wycofania zgody na adres resignation@aluprof.eu w konsekwencji czego przestaniesz otrzymywać Newsletter b.) uzyskamy informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 8. Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Aluprof SA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu Usługobiorca powinien przesłać informację z żądaniem na adres newsletter@aluprof.eu
 10. Usługobiorcy przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Usługobiorca w razie wątpliwości ma prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych ALUPROF SA – Pan Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest w języku polskim.
 2. Usługobiorca po zrezygnowaniu z otrzymania Newslettera może w każdej chwili wznowić niniejszą usługę.
 3. Regulamin Newslettera jest dostępny na stronie https://www.aluprof.eu/firma/regulamin-newslettera-pl
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2018 r.