2021-09-23

Evropské univerzity ze systémů Aluprof

Ovlivňují vědecký a ekonomický rozvoj, jsou místem důležitého výzkumu a diskusí, přitahují mladé lidi, kteří jsou motorem kulturního života a účastní se mnoha společenských iniciativ. Univerzity, protože o nich je řeč, jsou místa-symboly, jejichž sídla tvoří vizitku také pro města, ve kterých se nacházejí. Proto musí být jejich budovy reprezentativní, a tomu přeje mimo jiné použití řešení firmy Aluprof.

Fakulta vědy o zemi, Slezská univerzita

Sídlem fakulty je 84 metrů vysoký mrakodrap, který se tyčí nad Sosnowcem, obecně nazývaný „Żyleta“. Stavba nejvyššího objektu – nejen ve městě, ale v celé Dąbrowské pánvi – byla zahájena v sedmdesátých letech 20. století a trvala až do roku 1981. O rok později byl objekt předán fakultě a v roce 2007 byl důkladně modernizován podle návrhu architekta Ireneusze Chrenkoffa.

Účelem prací bylo zlepšení nejen vzhledu vizitky Slezské univerzity a regionu, ale také její energetické účinnosti. Práce se týkaly mimo jiné výměny staré a poškozené fasády, kterou nahradila moderní řešení. V budově Fakulty vědy o zemi byl pro provedení sloupko-příčkových stěn použit systém Aluprof MB-SR50N, který je určen pro výstavbu estetických fasád s úzkými dělicími liniemi a umožňuje slícovat profily z vnitřní strany. Kromě toho v řešení se používají také spojité tepelné přestávky z HPVC materiálu a profilované zasklívací těsnění z EPDM, což má za následek vysokou tepelnou izolaci. V budově byly navíc použity dva okenní a dveřní systémy: MB-60 s nízkým součinitelem prostupu tepla a velmi dobrými akustickými parametry a MB-45 bez tepelné izolace. Stojí za to zdůraznit, že obě řešení jsou společně spojena pomocí kompatibilních prvků a téměř identického vzhledu, což dává velkou flexibilitu při provádění zástavby. Pro zlepšení bezpečnosti objektu byl použit systém MB-78EI pro zhotovení požárních přepážek s dveřmi s třídou až EI90. Řešení je založeno na hliníkových profilech s tepelnými přestávkami, které se vyznačují nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla, a na speciálních prvcích protipožární izolace GKF/CI.

Environmental Building, York University

Budova spojující se s minimalismem je sídlem několika fakult a výzkumných skupin. Byla navržena tak, aby usnadňovala týmovou práci vědců, ekologických a sociálních aktivistů a také vedení přednášek.

Investice v hodnotě 12,5 milionu liber, která byla předána do užívání v roce 2015, splývá svým vzhledem s okolními loukami plných květin, stromy a rybníkem. Navrhlo ji studio Bond Bryan Architects, které rozhodlo, aby část fasády byla zakryta rostlinami. Vnější vzhled budovy je také moderní kombinací skla a hliníku díky systému MB-SR50N. Environmental Building využívá také další řešení Aluprof, a to okenní a dveřní systém s tepelnou izolací MB-70. Vyznačuje se tříkomorovými profily a speciální konstrukcí profilů křídla a rámu, která při zavřených oknech a dveřích vytváří efekt ucelené roviny. Charakteristickým rysem systému je také výjimečně nízký součinitel prostupu tepla, což podporuje energetickou úspornost objektu vzniklého s myšlenkou na jednání ve prospěch životního prostředí.

Aluprof ceněný na Britských ostrovech

Výše uvedené objekty nejsou pouze univerzity, na kterých se nacházejí moderní systémy šetrné k životnímu prostředí. Řešení Aluprof našla uplatnění také na dalších důležitých místech akademické mapy Evropy. Jsou to vysoké školy jako: De Montfort University, University of Glasgow Centre for Virus Research nebo Queen’s University.