2021-08-30

Aluprof SA implementuje politiku ESG

Péče o klima, blahobyt lidí a správu a řízení podniku jsou důležitá hlediska přítomná v dosavadním rozvoji Aluprof. Firma plánuje pokračovat ve zvolené strategii a zintenzivnit své činnosti v těchto oblastech realizací předpokladů politiky ESG.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) je koncepce soustřeďující pozornost firmy na provádění činností ve třech oblastech – ochrana životního prostředí, péče o občanskou společnost a správa a řízení podniku. Je to politika zaměřená na snižování negativních dopadů na klima, utváření lepšího prostoru pro život a odpovědný rozvoj firmy. I když činnosti související s těmito oblastmi Aluprof již dříve realizovala, nyní firma zahrnula celou koncepci do strategických ekonomických cílů na období 2021–2025, aby byly ještě efektivnější.

Za účelem efektivnější realizace předpokladů politiky ESG firmou Aluprof byla každá oblast rozdělena do strategických pilířů, které definují směry aktivit firmy.

Odpovědnost za životní prostředí

 1. Snižování emisí skleníkových plynů
 2. Rozvoj recyklačních procesů a efektivní odpadové hospodářství ve všech oblastech podnikání organizace
 3. Inovativnost a vývoj výrobků, služeb a procesů odpovídajících na výzvy spojené se změnami klimatu

Sociální zapojení

 1. Zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 2. Atraktivní zaměstnavatel – image inovativního sektoru, přitahování talentů
 3. Podporujeme místní komunity
 4. Jednáme ve prospěch sociálně ohrožených lidí
 5. Rozvíjíme myšlenku výchovy prostřednictvím sportu – jako nástroj pro povzbuzení mladých lidi k fyzické aktivitě a boji proti obezitě – civilizační nemoci 21. století

Profesionální byznys

 1. Zaměření na vizi a hodnoty firmy
 2. Vytvořený zisk sdílíme s širokým okruhem zúčastněných stran
 3. Respektování lidských práv, boj proti korupci a odpovědná politika životního prostředí v širokém dodavatelském řetězci

Vizí firmy Aluprof je být globální společností, která zajišťuje rozvoj zaměstnanců, efektivně využívá přírodní zdroje, pečuje o bezpečnost a ochranu životního prostředí a také má dlouhodobou ekonomickou hodnotu. Ve svém podnikání chce pokračovat v dodržování takových hodnot, jako jsou morální standardy, etika a podnikatelská kultura, sociální odpovědnost a inovativnost řešení.

V globálních projektech se používají inovativní řešení Aluprof, která jsou vyvíjena s myšlenkou na udržitelnou výstavbu šetrnou k planetě. Kvalitu těchto objektů potvrzují udělené nejdůležitější certifikáty, jako jsou BREEAM, LEED, DGNB a Well. V rámci plnění politiky ESG chce Aluprof udržet tento směr rozvoje a zvýšit podíl řešení firmy v certifikovaných objektech o 20 % do roku 2025.

Rok 2025 je také mezním bodem pro realizaci jiného úkolu. Jde o snížení emisí skleníkových plynů. Díky použití moderního strojního parku ve výrobním procesu a využívání druhotných surovin (recyklace hliníkového šrotu na průměrné úrovni 65 %) Aluprof významně snížila emise oxidu uhličitého. V přepočtu na tunu výrobků pro nízkoemisní ingoty řady LOW CARBON KĘTY činí 2,79 tCO2e, zatímco průměrná hodnota tohoto parametru na světě je 16,7 tCO2e. Aluprof plánuje ještě více snížit negativní dopad na životní prostředí a do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů o 15 %. Změny procesů a fungování firmy Aluprof mají ovlivnit realizaci hlavního cíle, kterým je dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Do politiky ESG firmy Aluprof je vepsán také člověk. Strategické činnosti se mají řídit blahobytem zaměstnanců a místních komunit. Plán předpokládá snahu o zvýšení bezpečnosti a dosažení nulové míry nehodovosti. Cílem je také posílení postavení atraktivního zaměstnavatele. Jmenovatelem tohoto hlediska je snížení fluktuace zaměstnanců o 5 % ročně. Strategie dále předpokládá uplatnění zásad etického kodexu dodavatelů na 100 % dodavatelů a realizaci 150 projektů pro podporu místních komunit.

– Vizi firmy nelze utvářet pouze s ohledem na svůj vlastní ekonomický zájem. Na základě našich zkušeností jsme při současných strategických a koncepčních předpokladech vzali v úvahu mimo jiné: to, co chceme reprezentovat jako podnik a jakými hodnotami se budeme řídit na všech úrovních našeho podnikání. Tak, aby města vznikající s naší účastí fungovala na transparentním principu provozování byznysu a mezilidských vztahů. Dle našeho názoru je velmi důležité, aby nové strategie zohledňovaly to, co je důležité: péči o lidi a životní prostředí – vysvětluje Małgorzata Wojtasik, obchodní ředitelka a členka představenstva Aluprof SA.

aluprof